Blank Cover Image

Multistep photoionization of Yb atoms near autoionizing resonance for amplification without inversion

著者名:
Beterov,I.M. ( Institute of Semiconductor Physics )
Brjzazovsky,U.V.
Kurochkin,V.L.
Permyakova,O.I.
Chernenko,A.A.
Alman,V.B.
さらに 1 件
掲載資料名:
11th International Vavilov Conference on Nonlinear Optics
シリーズ名:
Proceedings of SPIE - the International Society for Optical Engineering
シリーズ巻号:
3485
発行年:
1998
開始ページ:
546
終了ページ:
552
出版情報:
Bellingham, Wash.: SPIE - The International Society for Optical Engineering
ISSN:
0277786X
ISBN:
9780819429438 [0819429430]
言語:
英語
請求記号:
P63600/3485
資料種別:
国際会議録

類似資料:

Derbov,V.L., Plastun,I.L.

SPIE-The International Society for Optical Engineering

D. B. Tretyakov, I. I. Ryabtsev, I. I. Beterov, V. M. Entin

Society of Photo-optical Instrumentation Engineers

Beterov,I.M., Ryabtsev,I.I.

SPIE-The International Society for Optical Engineering

Kurochkin,A.V., Man'shina,A.A., Smirnov,V.B.

SPIE-The International Society for Optical Engineering

Beterov,I.M., Ryabtsev,I.I., Entin,V.M., Eiman,V.B.

SPIE - The International Society for Optical Engineering

Dianov,E.M., Starodubov,D.S., Vasiliev,S.A., Frolov,A.A., Medvedkov,O.I.

SPIE-The International Society for Optical Engineering

Alferov,G.N., Kashnikov,B.P., Smirnov,G.I.

SPIE - The International Society for Optical Engineering

Beterov,I.M., Ryabtsev,I.I.

SPIE - The International Society for Optical Engineering

Kvlov, M. A., Vasefskaya, N. O., Ivanov, V. K.

SPIE - The International Society of Optical Engineering

Eroukhimova,M., Radeonychev,Y.V., Kocharovskaya,O.A.

SPIE - The International Society for Optical Engineering

Tretyakov, B. D., Beterov, I. I., Entin, M. V., Ryabtsev, I. I.

SPIE - The International Society of Optical Engineering

Starodubov,D.S., Dianov,E.M., Vasiliev,S.A., Frolov,A.A., Medvedkov,O.I., Rybaltovskii,A.O., Titova,V.A.

SPIE-The International Society for Optical Engineering

1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12