Blank Cover Image

Infuence of Hydrostatic Pressure on Deep Levels in Silicon Induced by Annealing

著者名:
Smid,V.
Zeman,J.
Kristorik,J.
Mares,J.J.
Vyzhigin,Yu.V.
Kostylev,V.A.
Sobolev,N.A.
Eliseev,V.V.
Likunova,V.M.
さらに 4 件
掲載資料名:
Proceedings of the 15th International Conference on Defects in Semiconductors : Budapest, Hungary, August 22-26, 1988
シリーズ名:
Materials science forum
シリーズ巻号:
38-41
発行年:
1989
巻:
Part1
開始ページ:
231
終了ページ:
236
出版情報:
Aederlmannsdorf, Switzwelns: Trans Tech Publications
ISSN:
02555476
ISBN:
9780878495849 [0878495843]
言語:
英語
請求記号:
M23650
資料種別:
国際会議録

類似資料:

Sobolev,N.A., Emtsev,V.V., Gresserov,B.N., Klinger,P.M., Poloskin,D.S., Shabalin,E.P., Shek,E.I., Vyzhigin,Yu.V.

Trans Tech Publications

Basiev,T.T., Fedorov,V.V., Karasik,A.Ya., Lin'kov,S.I., Orlovskii,Yu.V., Osiko,V.V., Panov,V.A., Prokhorov,A.M., …

SPIE-The International Society for Optical Engineering

Vinogradsky,L.M., Kargin,V.A., Krotov,V.A., Sobolev,S.K., Jidkov,N.V., Mizin,V.M., Pyatakhin,M.V., Senatsky,Yu.V., …

SPIE-The International Society for Optical Engineering

Gerasimova,T.N., Shelkovnikov,V.V., Orlova,N.A., Ivanova,Z.M., Sobolev,V.S., Deripalov,Yu.V., Kascheeva,G.A., …

SPIE - The International Society for Optical Engineering

Basiev,T.T., Orlovskii,Yu.V., Fedorov,V.V., Alimov,O.K., Panov,V.A., Vorob'ev,I.N., Zverev,P.G., Osiko,V.V., …

SPIE - The International Society for Optical Engineering

Gippius,A.A., Konnov,V.M., Loyko,N.N., Ushakov,V.V., Larikova,T.V., Kazakov,I.P., Dravin,V.A., Sobolev,N.A.

Trans Tech Publications

Vinogradsky,L.M., Kargin,V.A., Sobolev,S.K., Zubarev,I.G., Pyatakhin,M.V., Senatsky,Yu.V., Shelobolin,A.V., Mizin,V.M., …

SPIE - The International Society for Optical Engineering

V.V. Mogilny, Yu.V. Gritsai

Society of Photo-optical Instrumentation Engineers

Barbier, D., Kechouane, M., Chantre, A., Laugier, A.

North-Holland

Beloglazova, V.A., Bityutsky, O.I., Chapaev, I.G., Chernyshov, V.M., Chugui, Yu.V., Gushchina, A.A., Karlov, Yu.K., …

SPIE-The International Society for Optical Engineering

Gaisin, V.A., Akopyan, A.Kh., Kulinkin, B.S., Novikov, B.V., Petrov, V.N., Ustinov, V.M., Cirlin, G.E.

SPIE-The International Society for Optical Engineering

Entin, V.M., Ryabtsev, I.I., Boguslavsky, A.E., Brzhazhovsky, Yu.V.

SPIE-The International Society for Optical Engineering

1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12