1.

Conference Proceedings

Conference Proceedings
Kou,J. ; Zhakhovskii,V. ; Sakabe,S. ; Nishihara,K. ; Shimuzu,S. ; Kawato,S. ; Hashida,M. ; Shimuzu,K. ; Bulanov,S.V. ; Izawa,Y. ; Kato,Y. ; Nakashima,N.
Pub. info.: High-Power Lasers in Energy Engineering.  pp.521-532,  2000.  Bellingham, Wash..  SPIE - The International Society for Optical Engineering
Title of ser.: Proceedings of SPIE - the International Society for Optical Engineering
Ser. no.: 3886
2.

Conference Proceedings

Conference Proceedings
Nishihara,K. ; Honda,T. ; Bulanov,S.V. ; Sheng,Z.M.
Pub. info.: High-Power Lasers in Energy Engineering.  pp.90-97,  2000.  Bellingham, Wash..  SPIE - The International Society for Optical Engineering
Title of ser.: Proceedings of SPIE - the International Society for Optical Engineering
Ser. no.: 3886
3.

Conference Proceedings

Conference Proceedings
Bulanov,S.V. ; Dudnikova,G. ; Pegoraro,F. ; Vshivkov,V.A. ; Fedoruk,M. ; Romanov,D. ; Lisejkina,T.
Pub. info.: 11th International Vavilov Conference on Nonlinear Optics.  pp.579-582,  1998.  Bellingham, Wash..  SPIE - The International Society for Optical Engineering
Title of ser.: Proceedings of SPIE - the International Society for Optical Engineering
Ser. no.: 3485