1.

Academic Journal

Academic Journal
Ren-heng WANG ; Xin-hai LI ; Zhi-xing WANG ; Hua-jun GUO ; Bin HUANG
Pub. info.: Transactions of Nonferrous Metals Society of China.  25  (4),  pp.1241-1247,  2015.  Changsha.  Editorial Office of Trans. NFsoc., Central-South University of Technology
2.

Academic Journal

Academic Journal
Yue HUANG ; Zhi-xing WANG ; Xin-hai LI ; Hua-jun GUO ; Jie-xi WANG
Pub. info.: Transactions of Nonferrous Metals Society of China.  25  (7),  pp.2253-2259,  2015.  Changsha.  Editorial Office of Trans. NFsoc., Central-South University of Technology