Blank Cover Image

Development of Model Based Closed Loop Control Strategy of SCR System for Heavy-Duty Diesel Engines

Author(s):
Guoyang Wang
Jun Zhang
Bo Yang
Chuandong Li
Shi-Jin Shuai
Shi Yin
Meng Jian
2 more
Publication title:
International Powertrains, Fuels & Lubricants Meeting : technical paper
Title of ser.:
Society of Automotive Engineers technical paper series
Ser. no.:
2017
Pub. Year:
2017
No.:
2017-01-2383
Paper no.:
2017-01-2383
Pages:
10
Pub. info.:
Warrendale, Penn.: Society of Automotive Engineers
ISSN:
01487191
Language:
English
Call no.:
S10400
Type:
Technical Paper

Similar Items:

Aniseh Abdalla, Guoyang Wang, Jun Zhang, Shi-Jin Shuai

Society of Automotive Engineers

Hualei Li, Lei Shi, Yi Cui, Xinqi Qiao, Kangyao Deng

Society of Automotive Engineers

Long Wang, Zhanming Chen, Bo Yang, Ke Zeng, Kongming Zhang

Society of Automotive Engineers

Hu, J., Chen, T.

Society of Automotive Engineers

Tao Tang, Jun Zhang, Shi-jin Shuai, Dongxiao Cao

Society of Automotive Engineers

Chou, Chih Cheng, Chiang, Chia Jui, Ku, Yong Yuan, Chen, Chih Chieh

Trans Tech Publications

Tao Tang, Dongxiao Cao, Jun Zhang, Yan-guang Zhao, Shi-jin Shuai

Society of Automotive Engineers

Xiaobei Cheng, Shuai LI, Jin Yang, Shijun Dong, Zufeng Bao

Society of Automotive Engineers

Hao-ye Liu, Zhi Wang, Bowen Li, Shi-Jin Shuai, Jian-Xin Wang

Society of Automotive Engineers

Guanyu Zheng, Suying Zhang, Fengshuang Wang, Zhengrui Liu, Jianzhong Tao

Society of Automotive Engineers

Buyu Wang, Shi-Jin Shuai, Hong-Qiang Yang, Zhi Wang, Jian-Xin Wang

Society of Automotive Engineers

Sun, Yong, Shuai, Shi-Jin, Wang, Jian-Xin, Wang, Yan-Jun

Society of Automotive Engineers

1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12