Blank Cover Image

THE INFLUENCE OF THE EARTH'S MAGNETOSPHERE ON THE HIGH-ENERGY SOLAR PROTONS

Author(s):
Publication title:
NASA Technical Reports
Pub. Year:
1985
Issue:
NASA-CP-2376-Vol-5
No.:
G3/93 20932
Pt.:
NAS 1.55:2376-Vol-5
Paper no.:
N85-35093
Page(from):
1
Page(to):
4
Pages:
4
Pub. info.:
National Aeronautics and Space Administration
Language:
English
Type:
Technical Paper

Similar Items:

Bazilevskaya, G. A., Nikolsky, S. I., Stozhkov, Yu I., Charakhchyan, T. N.

National Aeronautics and Space Administration

Charakhchyan, T. N., Crasotkin, A. F., Kurguzova, A. I., Svirzhevsky, N. S.

National Aeronautics and Space Administration

SVIRZHEVSKAYA, A. K., SVIRZHEVSKY, N. S., STOZHKOV, YU. I., CHARAKHCHYAN, T. N.

National Aeronautics and Space Administration

Kahler, S. W., Cliver, E. W., Cane, H. V., McGuire, R. E., Stone, R. G., Sheeley, N. R. Jr.

National Aeronautics and Space Administration

Gorchakov, E. V., Afanasyev, V. G., Afanasyev, K. G., Ignatyev, P. P., Iozenas, V. A., Ternovskaya, M. V., Zenchev, G. …

National Aeronautics and Space Administration

Volodichev, N. N., Kuzhevsky, B. M., Nechaev, Yu, O., Savenko, I. A.

National Aeronautics and Space Administration

Bazilevskaya, G. A., Tyasto, M. I., Vernova, E. S.

National Aeronautics and Space Administration

Barnett,A.M., Trumble,T.M., Negley,G.H., Rhoads,S.L., McNeely,J.B., Terranova,N.E.

"Society of Automotive Engineering, Inc."

Bobrovakaya, V. V., Grigorov, N. L., Gordeev, Yu P., Zhuravlev, D. A., Nymmik, R. A., Podgurskaya, A. V., Smolensky, L. …

National Aeronautics and Space Administration

Kocharov, G. E., Mandzhavidze, N. Z.

National Aeronautics and Space Administration

Yur, G., Rahman, H.U., Birn, J., Wessel, F.J., Minami, S.

National Aeronautics and Space Adminstration

Cliver, E. W., kahler, S. W., Cane, H. V., McGuire, R. E., von Rosenvinge, T. T., Stone, R. G.

National Aeronautics and Space Administration

1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12