Blank Cover Image

Prestressed Modal Analysis of the Wind Turbine Rotor Based on ANSYS Workbench

Author(s):
Xu, Zhi Qiang  
Publication title:
Advanced Research on Materials, Applied Mechanics and Design Science : selected, peer reviewed papers from the 2nd International Conference on Intelligent Materials, Applied Mechanics and Design Science (IMAMD 2013), April 13-14, 2013, Guangzhou, China
Title of ser.:
Applied mechanics and materials
Ser. no.:
327
Pub. date:
2013
Page(from):
301
Page(to):
305
Pages:
5
Pub. info.:
Stafa-Zuerich: Trans Tech Publications
ISSN:
16609336
ISBN:
9783037857175 [303785717X]
Language:
English
Call no.:
A69500/327
Type:
Conference Proceedings

Similar Items:

Wang, Lu, Ye, Shun Qiang, Meng, Rui

Trans Tech Publications

XU Wei, Lin He, Lv Zhi-qiang

American Society of Mechanical Engineers

Chen, Zhao Ming, He, Guo Tian, He, Ji Ming, Xu, Ze Yu, Lin, Yuan Chang

Trans Tech Publications

Chen, Kai Kang, Li, Fu Ping, Zhao, Yong Sheng

Trans Tech Publications

Liu, Xu, Wu, Tao, Xiang, Zhi Qiang, Jia, Wen Qi

Trans Tech Publications

Chen, Zuo Bing, Xie, Qiang

Trans Tech Publications

Li, Xue Yi, Li, Chao Chao, Huang, Bin Bing, Li, San Shuai

Trans Tech Publications

Bir,G.S., Butterfield,C.P.

Society for Experimental Mechanics

W.F. Liu, Y.M. Zhang, K.X. Song, P.F. Zhao, L. Zhang

Trans Tech Publications

Huang, Xi, Zhu, Long Biao, Zhu, Zhi Song, Hua, Guo Ran, Ji, Cai Yun

Trans Tech Publications

Ma, Tie Qiang, Wang, Shi Rong, Xu, Cheng Yin

Trans Tech Publications

Wang, Qiang, Wang, Hui Zhong

Trans Tech Publications

1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12