Blank Cover Image

A new temperature-programmed calcination route to remove the organic templates from mesoporous aluminophosphate materials

Author(s):
Publication title:
Recent progress in mesostructured materials : proceedings of the 5th International Mesostructured Materials Symposium (IMMS2006), Shanghai, P.R. China, August 5-7, 2006
Title of ser.:
Studies in surface science and catalysis
Ser. no.:
165
Pub. date:
2007
Vol.:
165
Page(from):
185
Page(to):
188
Pages:
4
Pub. info.:
Amsterdam: Elsevier
ISSN:
01672991
ISBN:
9780444521781 [044452178X]
Language:
English
Call no.:
S76950
Type:
Conference Proceedings

Similar Items:

Tanev, Peter T., Pinnavaia, Thomas J.

MRS - Materials Research Society

Mi, Xiao Juan, Xu, Jing Cheng, Huang, Ju Wen, Luo, Lan, Liang, Yong Li

Trans Tech Publications

Li, N., Cao, G., Xiang, S.

Elsevier

Liu, Lin, Guo, Wen Juan, Dai, Zhao, Li, Ming Jing, Wei, Jun Fu

Trans Tech Publications

Jing Ren, Anjie Wang, Juan Tan, Guangwei Cao, Chang Liu, Yongtai Li, Mohong Lu, Yongkan Hu

Elsevier

Sun, Y., Lin, W., Chen, J., Yue, Y., Pang, W.

Elsevier

K.-F. Zhou, Q. -H. Xia, H.-B. Zhu, D. Hu, Z. -M Liu

Elsevier

Liu, G., Liu, L., Jia, D., Hu, X., Yu, K.

Trans Tech Publications

Wang, L., Tian, B., Fan, J., Yu, C., Tu, B., Zhao, D.

Elsevier

Yu, Jing Hu, Wang, Jia Sen, Lu, Hui, Ma, De Jun, Li, Xiao Feng

Trans Tech Publications

Wang, Jing, Zhang, Yong, Guo, Wen Li, Liang, Tong Xiang, Deng, Chang Sheng

Trans Tech Publications

1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12