Blank Cover Image

Industrial chronography camera Vzgliad-2

Author(s):
Gudilin,V.N. ( All-Russian Research Institute for Optical and Physical Measurements )
Bruchnevich,G.I.
Ivanov,V.S.
Kuznetsov,V.L.
Ovchinnikov,A.V.
Yakovlev,D.V.
1 more
Publication title:
23rd International Congress on High-Speed Photography and Photonics : 20-25 September, 1998, Moscow, Russia
Title of ser.:
Proceedings of SPIE - the International Society for Optical Engineering
Ser. no.:
3516
Pub. date:
1999
Vol.:
Part2
Page(from):
545
Page(to):
546
Pub. info.:
Bellingham, Wash.: SPIE - The International Society for Optical Engineering
ISSN:
0277786X
ISBN:
9780819429759 [0819429759]
Language:
English
Call no.:
P63600/3516
Type:
Conference Proceedings

Similar Items:

Gudilin,V.N., Burmistrov,V.B., Ivanov,V.S., Magnitskii,S.A., Ovchinnikov,A.V., Shargorodskii,V.D., Iakovlev,D.V.

SPIE - The International Society for Optical Engineering

Laryushin,D.V., Ovchinnikov,Yu.B., Balykin,V.I., Letokhov,V.S.

SPIE-The International Society for Optical Engineering

V.N. Gudilin, G.I. Brukhnevich, V.B. Burmistrov, B.Z. Gorbenko, C.V. Gudilin

Society of Photo-optical Instrumentation Engineers

Marinov,V., Stoyanov,D.V., Naboko,V.N., Naboko,S.V.

SPIE-The International Society for Optical Engineering

Ivanov,V.S., Sovkov,V.B., Serov,V.N., Li,L.

SPIE - The International Society for Optical Engineering

9 Conference Proceedings Quasi-particle spectrum in Sr2CuO2Cl2

Ovchinnikov,S.G.

SPIE-The International Society for Optical Engineering

Senchishin,V.G., Vasilchuk,V.L., Borisenko,A.Y., Lebedev,V.N., Adadurov,A.F., Kalinichenko,A.I., Titskaja,V.D., …

SPIE - The International Society for Optical Engineering

Apollonov,V.V., Kijko,V.V., Prokhorov,A.M., Suzdal'tsev,A.G., Vagin,Yu.S., Guterman,V.Y., Rachuk,V.S., Zavision,G.I., …

SPIE-The International Society for Optical Engineering

Schelev,M.Ya., Bryukhnevitch,G.I., Belolipetskii,V.S., Vorobiev,N.S., Degtyareva,V.P., Makushina,V.A., Monastyrski,M.A., …

SPIE-The International Society for Optical Engineering

Strel'chuk, A.M., Lebedev, A.A., Davydov, D.V., Savkina, N.S., Kuznetsov, A.N., Valakh, M.Ya., Kiselev, V.S., Romanyuk, …

Trans Tech Publications

Dalinenko,I.N., Vishnevsky,G.I., Rivkind,V.L., Kossov,V.G., Malyarov,A.V., Vydrevitch,M.G., Zhuk,A.A., Golovkin,S.V.

SPIE - The International Society for Optical Engineering

Shornikov, S.I., Archakov, I.Yu, Stolyarova, V.L., Ivanov, G.G., Shultz, M.M.

Electrochemical Society

1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12