Blank Cover Image

A method for controlled synthesis of anisotropic nanoparticles and nanosystems

Author(s):
Khomutov, G. B.
Gubin, S. P.
Koksharov, Yu. A.
Khanin, V. V.
Obidenov, A. Yu.
Soldatov, E. S.
Trifonov, A. S.
2 more
Publication title:
Advanced hard and soft magnetic materials : symposium held April 5-8, 1999, San Francisco, California, U.S.A.
Title of ser.:
Materials Research Society symposium proceedings
Ser. no.:
577
Pub. Year:
1999
Page(from):
427
Pub. info.:
Warrendale: MRS-Materials Research Society
ISSN:
02729172
ISBN:
9781558994850 [1558994858]
Language:
English
Call no.:
M23500/577
Type:
Conference Proceedings

Similar Items:

Khomutov, Gennady B., Gaynutdinov, Radmir V., Gubin, Sergey P., Obydenov, Alexander Yu, Soldatov, Eugene S., …

Materials Research Society

Suyatin, D.B., Soldatov, E.S., Maximov, I., Montelius, L., Samuelson, L., Khomutov, G.B., Gubin, S.P., …

SPIE-The International Society for Optical Engineering

V. V. Shorokhov, E. S. Soldatov, V. G. Elenskiy

Society of Photo-optical Instrumentation Engineers

D. A. Gorin, D. G. Shchukin, Y. A. Koksharov, S. A. Portnov, K. Koehler, I. V. Taranov, V. V. Kislov, G. B. Khomutov, H. …

SPIE - The International Society of Optical Engineering

Fedorov,V.F., Evtushenko,G.S., Klimkin,V.M., Polunin,Yu.P., Soldatov,A.N., Sukhanov,V.B.

SPIE-The International Society for Optical Engineering

Gubin, S.P., Buznik, V.M., Yurkov, G. Yu., Korobov, M.S., Kozinkin, A V., Tsvetnikov, A.K., Dotsenko, I.P.

Kluwer Academic Publishers

Borisova, I.V., Finogenov, L.V., Gorenok, V.N., Kazikin, A.E., Plekhanova, I.V., Popov, P.G., Schulman, Yu.S., …

SPIE-The International Society for Optical Engineering

D. A. Gorin, D. O. Grigorev, A. M. Yashchenok, Y. A. Koksharov, A. A. Neveshkin, A. V. Pavlov, G. B. Khomutov, H. …

SPIE - The International Society of Optical Engineering

Khanin, R.

Trans Tech Publications

I. V. Sapkov, E. S. Soldatov, V. G. Elensky

Society of Photo-optical Instrumentation Engineers

12 Conference Proceedings Dipole Interactions in Nanosystems

Allen, P. B.

Kluwer Academic Publishers

1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12